پیام
متن متن متن متنمتنمتنمتنمتنمتنمتن متن متنمتنمتن متن متنمتنمتن متن متنمتنمتن متن متن متن متن متن
آنکس که بداند و بداند که بداند/ اسب خرد از گنبد گردون بجهاند
بهترین علم آن است که سود مند باشد. (علی (ع) )
پیامبر اعظم (ص): من شهر علم و علی (ع) درب آن است.
سخن ماند از ما همی یادگار / تو با گنج، دانش برابر مدار (حکیم فردوسی)
بیارای دل را به دانش که ارز / به دانش بود چو بدانی بورز (حکیم فردوسی)
فزون است از آن دانش اندر جهان / که بشنود گوش آشکار و نهان (حکیم فردوسی)
بیاموز و بشنو ز هر دانشی / بیابی ز هر دانشی رامشی (حکیم فردوسی)
اگر دانشی مرد گوید سخن / تو بشنو که دانش نگردد کهن (حکیم فردوسی)
به دانش فزای و به یزدان گرای (حکیم فردوسی)
َیِّدُوا العِلمَ بالکِتابِ؛ علم را، با نوشتن در بند کشید. (پیامبر اعظم (ص))
آفَةُ العِلمِ النِّسیانُ؛ آفت دانش، فراموشى است. (پیامبر اعظم (ص))
السُّؤالُ نِصفُ العِلم؛ پرسش نیمى از دانش است. (پیامبر اعظم (ص))
خَیرُ العِلمِ مانَفَعَ؛ بهترین علم آن است که مفید باشد. (امام علی (ع))
زکات دانش، آموزش به کسانى که شایسته آنند و کوشش در عمل به آن است. (امیرالمومنین (ع))
ز دانش دل پیر برنا بود
زگهواره تا گور دانش بجوی
حضرت علی (ع) می فرمایند: سرآمد فضیلت ها دانش است و نقطه پایان فضیلت ها نیز دانش است.
شعار دانشی شرکت برق منطقه ای اصفهان: شبکه پایدار با مدیریت دانش
زکات علم نشر آن است. امام علی
۱۳۹۵/۶/۲۴
نتایج ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در برق منظقه ای اصفهان

پیرو ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای اصفهان، بر اساس داده های جمع آوری شده در قالب پرسشنامه، این شرکت با اکتساب امتیاز ۱۵۳.۵۶۶۱ (از سقف ۲۱۰) در سطح پالایش (کنترل) سطوح پنج گانه بلوغ مدیریت دانش سازمانی (مدل آسیایی) قرار گرفته است. شایان ذکر است در سطح مذکور (پالایش)، اجرای مدیریت دانش پیوسته در سازمان ارزیابی شده بهبود داده می شود.

همچنین در ادامه می توان رادار وضعیت سازمان در دسته های مجزا را به تفکیک مشاهده نمود.