پیام
متن متن متن متنمتنمتنمتنمتنمتنمتن متن متنمتنمتن متن متنمتنمتن متن متنمتنمتن متن متن متن متن متن
آنکس که بداند و بداند که بداند/ اسب خرد از گنبد گردون بجهاند
بهترین علم آن است که سود مند باشد. (علی (ع) )
پیامبر اعظم (ص): من شهر علم و علی (ع) درب آن است.
سخن ماند از ما همی یادگار / تو با گنج، دانش برابر مدار (حکیم فردوسی)
بیارای دل را به دانش که ارز / به دانش بود چو بدانی بورز (حکیم فردوسی)
فزون است از آن دانش اندر جهان / که بشنود گوش آشکار و نهان (حکیم فردوسی)
بیاموز و بشنو ز هر دانشی / بیابی ز هر دانشی رامشی (حکیم فردوسی)
اگر دانشی مرد گوید سخن / تو بشنو که دانش نگردد کهن (حکیم فردوسی)
به دانش فزای و به یزدان گرای (حکیم فردوسی)
َیِّدُوا العِلمَ بالکِتابِ؛ علم را، با نوشتن در بند کشید. (پیامبر اعظم (ص))
آفَةُ العِلمِ النِّسیانُ؛ آفت دانش، فراموشى است. (پیامبر اعظم (ص))
السُّؤالُ نِصفُ العِلم؛ پرسش نیمى از دانش است. (پیامبر اعظم (ص))
خَیرُ العِلمِ مانَفَعَ؛ بهترین علم آن است که مفید باشد. (امام علی (ع))
زکات دانش، آموزش به کسانى که شایسته آنند و کوشش در عمل به آن است. (امیرالمومنین (ع))
ز دانش دل پیر برنا بود
زگهواره تا گور دانش بجوی
حضرت علی (ع) می فرمایند: سرآمد فضیلت ها دانش است و نقطه پایان فضیلت ها نیز دانش است.
شعار دانشی شرکت برق منطقه ای اصفهان: شبکه پایدار با مدیریت دانش
زکات علم نشر آن است. امام علی
۱۳۹۵/۳/۸
فرهنگ واژگان حوزه مدیریت دانش _ (دانش آشکار)

دانش آشکار:

(Explicit Knowledge)؛

دانش عیان (آشکار ): دانشی که قابل ثبت و دریافت در اسناد و پایگاههاست رسمی و نظام مند است که به آسانی قابل انتقال است. این نوع دانش شامل پروانه ثبت به راهنمای آموزش، رویه های مکتوب است که با درجه بالایی از صحت همراه است. دانش عیان را می توان در قالب ساختار یافته و ساختار نیافته دسته بندی کرد. ساختار یافته اطلاعات و داده هایی است که برای بازیابی آینده سازماندهی می شود مثل مدارک و دانش ساختار نیافته مانند نامه های الکترونیکی، مقادیر دوره های آموزشی که اطلاعات آنها دسته بندی نشده است.

دانش صریح، دانشی است که عینی بوده و می تواند به صورت رسمی و در قالب زبان سیستماتیک بیان شود. این نوع دانش مستقل از کارکنان است و در سیستم های اطلاعات رایانه ای، مستندات و مدارک سازمانی و نظایر اینها وجود دارد.